fbpx
didigitalna-transformacija-HGK

Joe Peppard (MIT): Digitalizacija traje već trideset godina, samo pod drugim nazivima

Marko Škrobo
,
 27 veljače, 2020.

Bez obzira na to kako se nazivalo područje modernizacije i transformacije poslovanja, i prije su brzi i fleksibilni uspijevali i iskorištavali tehnologiju za bolje poslovne rezultate, a oni koji se nisu mijenjali – nisu ni opstali.

Nužnost digitalne transformacije

Izazove digitalne transformacije često gledamo kroz prizmu najnovijih tehnologija, razmiš­ljajući o primjenama umjetne inteligencije ili autonomnih robota u industriji. Međutim, u praksi se suočavamo s izazovima kojih je bilo i prije trideset godina, a koji ni danas nisu riješeni. Prošli smo tjedan u Zagrebu imali priliku doživjeti preda­vanje jednog od najboljih profesora digitalne tran­sformacije poslovanja Joea Pepparda s MIT-a koji je u suradnji s Natašom Ćurić Martinčević iz Apsolona u sklopu Akademije za industrijski razvoj HGK održao dvodnevnu radionicu na temu kako transformirati poslovanje i tako osigurati konkurentnost organiza­cije u digitalnom dobu.

U prepunoj dvorani, u kojoj se tražilo mjesto više, tijekom dva dana predavači su u interakciji sa su­dionicima pokazali da digitalna transformacija po­slovanja nije opcija, nego nužnost tvrtki kako bi preživjele u digitalnom dobu. Uz niz primjera iz svijeta i više desetaka konkretnih primjera digitalnih transformacija u Hrvatskoji predavači su nam skrenuli pozornost na to da izazovi transfor­macije poslovanja postoje oduvijek, ali da su danas mnogo složeniji jer su usko vezani uz eksponenci­jalni razvoj tehnologije i inovativnih rješenja koji donedavno nisu bili zamislivi i izvedivi.

digitalna-transformacija-HGK-akademija

Uspješni fokusirani na korisnike

U današnjem poslovnom svijetu menadžeri vide po­trebu za primjenom novih tehnologija, no suočeni s brzim promjenama, većina njih ne zna kako. Otpor zaposlenika, nedostatak strateškog pristupa, rigid­nost organizacije i nedostatak resursa ključni su iza­zovi transformacije poslovanja koji zahtijevaju druk­čiji način upravljanja promjenama. Uspješne kompanije fokusirane su na svoje korisnike i njihove potrebe. Fokus na korisnika temelji se na uvidu u njegovo ponašanje, a omogućava prilagodbu poslovnog modela osiguravajući poslovnu održivost i veće zadovoljstvo korisnika. Uz primjenu tehnolo­gije podaci o korisnicima i upotrebi proizvoda tvrt­kama su dostupniji nego ikada, a njihov je potencijal za drastične promjene poslovnih modela postao nuž­nost.

Kao rezultat tehnološkog razvoja, razlika u od­nosu na prijašnje stanje mogućnost je dijeljenja po­dataka unutar organizacije i uključivanja šireg kruga stručnjaka iz različitih područja u prepoznavanje uvida u korisnikovo ponašanje, što tvrtkama donosi niz mogućih razvojnih smjerova. Digitalni se poslovni modeli od tradicionalnih razli­kuju po tome što su utemeljeni na informacijama umjesto na materijalnim resursima. Ta značajka omo­gućava, primjerice, Airbnbu da uzdrma turističku in­dustriju bez raspolaganja vlastitim smještajem ili Uberu da transformira urbani transport bez posje­dovanja vozila. Koristeći se asimetričnošću informa­cija umjesto materijalnim resursima, oni upravljaju informacijama i odnosima među korisnicima te se fokusiraju na područje u kojem imaju konkurentsku prednost, a oko sebe kreiraju ekosustav pružatelja usluga koje međusobno povezuju. 

Otpor promjenama ključan izazov

Otpor promjenama možda je i ključan izazov digi­talne transformacije. Taj je otpor u ljudskoj prirodi, zaposlenicima, kao nezamjenjivom dijelu svakog po­slovnog procesa čije se radne značajke žele unapri­jediti. U praksi se rješenja koja u teoriji trebaju re­zultirati uštedama ne primjenjuju zbog nedostatka edukacije ili se prednosti za zaposlenike ne iznose kako treba. Iako je taj izazov tijekom povijesti do­nekle postojao u svakoj provedenoj modernizaciji, danas je – zbog tempa promjena tehnologije i poslo­vanja – veći nego ikad. Mnogo je načina boljeg uprav­ljanja promjenama, a učinkovit je pristup i uprav­ljanje zaposlenika kao korisnika proizvoda. Kako bi se oni mogli aktivno koristiti bilo kojim digitalnim alatom, moraju jasno vidjeti svoju korist od promjene vlastitog ponašanja. Digitalna transformacija samo je sinonim za pro­mjene. Iako su one danas brže i naglašenije zbog ra­zvoja tehnologije, jednak potencijal za drastično po­boljšanje poslovanja, isti rizici od uvođenja novog u poslovanje i jednak otpor prema promjenama u or­ganizacijama su bili vidljivi od uvođenja računala na radna mjesta do danas. Profesor Joe Peppard s MIT-a i sam se pohvalio da se već trideset godina bavi digi­talnom transformacijom, samo se to područje tijekom njegove karijere nazivalo drukčije. Bez obzira na naziv, i tada su brzi i fleksibilni uspijevali i iskorišta­vali tehnologiju za bolje poslovne rezultate, a oni koji se nisu mijenjali – nisu ni opstali.

Članak je također dostupan u tiskanoj verziji tjednika Lider.